Regulamin dla sprzedawców

Regulamin dla sprzedawców w serwisie In Gloria

Poniżej znajdziesz Regulamin serwisu In Gloria dostępnego pod adresem https://ingloria.pl. Jeżeli jest on dla Ciebie niejasny, napisz do nas pod sprzedawcy@ingloria.pl, a postaramy się pomóc. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2022 r.

§1 Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Sprzedawcy usług określonych Regulaminem, w tym zasady dostępu i korzystania z Serwisu In Gloria oraz oferowania Produktów do sprzedaży w serwisie.

Akceptując niniejszy Regulamin Sprzedawca oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, w pełni ją akceptuje i jest zainteresowany zamieszczaniem ogłoszeń sprzedaży swoich Produktów w Serwisie In Gloria oraz zawieraniem za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży Produktów.

Sprzedawca który nie prowadzi działalności gospodarczej przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zobowiązania dotyczące realizacji praw Konsumentów oraz Użytkowników Na Prawach Konsumenta.

§2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniżej użyte terminy posiadają następujące znaczenie:

 • Operator lub Operator Serwisu lub Administrator – Radosław Kaczmarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Melting Pot Radosław Kaczmarek z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Wilanowska 105/67, 02-765 Warszawa, NIP: 766 176 53 93.
 • Sprzedawca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez akceptację Regulaminu zawarła umowę z Operatorem i oferuje Produkty w Serwisie.
 • Użytkownik – nabywca lub potencjalny nabywca Produktu od Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu.
 • Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Użytkownik Na Prawach Konsumenta – Użytkownik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierający umowę w Serwisie bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, która jednak nie posiada dla tego Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Opis Produktu – opis słowny Produktu wraz ze zdjęciami, grafikami, znakami towarowymi, oznaczeniami, parametrami technicznymi i innymi danymi określającymi cechy Produktu dostępny dla Użytkownika w Serwisie.
 • Produkty – oznacza wszelkie przedmioty lub usługi zaoferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Serwisie; Produkty sprzedawane w Serwisie związane są głównie z tematyką religijną, chrześcijańską, kultem religijnym, dewocjonaliami, sztuką sakralną oraz pozostałą tematyką opisaną w katalogu branżowym zamieszczonym w menu Serwisu.
 • Profil Sprzedawcy lub Profil Sklepu – informacje zawarte na Koncie Sprzedawcy określające jego dane dotyczące prowadzonej działalności sprzedażowej.
 • Operator lub Serwis lub In Gloria lub Serwis In Gloria lub Platforma In Gloria – prowadzony przez Operatora w domenie ingloria.pl internetowy serwis umożliwiający zawieranie przez Sprzedawcę umów sprzedaży Produktów z Użytkownikami oraz świadczenie innych usług określonych niniejszym Regulaminem.
 • Konto Sprzedawcy lub Konto – wyodrębniona część Serwisu dla Sprzedawcy, przeznaczona do jego użytku, zawierająca m.in. Profil Sprzedawcy, informacje o jego Sklepie i wystawianych Produktach, umożliwiająca Sprzedawcy zaoferowanie Produktów do sprzedaży i realizację zawartych umów, historię dokonanych za pośrednictwem Serwisu transakcji i rozliczeń z Użytkownikami oraz z Operatorem, możliwość dopasowania ustawienia cech i atrybutów Produktu jak również statystyki działań Sprzedawcy w Serwisie.
 • Umowa – umowa sprzedaży zawarta w Serwisie pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w Serwisie.
 • Warunki Współpracy – indywidualne porozumienie zawarte pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą określające warunki oraz wynagrodzenie Operatora za umożliwienie sprzedaży Produktów w Serwisie przez Sprzedającego.
 • Regulamin – niniejszy dokument oznaczający umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Operatorem.
 • System Płatności – zewnętrzny system on-line do obsługi płatności z tytułu zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu, obsługiwany przez operatora płatności udostępniającego bezpieczne metody regulowania należności w Internecie.
 • Operator Logistyczny – zewnętrzny partner do obsługi przesyłek jakimi dostarczane są Produkty zakupione za pośrednictwem Serwisu.
 • Operator Systemu Płatności – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-198 Poznań, ul. Pastelowa 8, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, z kapitałem zakładowy w wysokości: 4 500 000 zł, wpłaconym w całości, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem Nr IP24/2014, z którą Sprzedawca może kontaktować się poprzez formularz kontaktowy pod adresem: info@paypro.pl.

§3 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu In Gloria wymaga posiadania komputera lub urządzenia mobilnego połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji. Operator zaleca wykorzystywanie najnowszych dostępnych wersji przeglądarek i systemów operacyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Sprzedawca może korzystać z Serwisu w celu oferowania Produktów, po zawarciu niniejszej umowy (akceptacji niniejszego Regulaminu) przy spełnieniu następujących warunków:
  1. Założył i posiada aktywne Konto Sprzedawcy w Serwisie,
  2. Spełnia wszelkie wymagane prawem warunki prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne do oferowania sprzedaży Produktów, z wyłączeniem Sprzedawców nie prowadzących działalności gospodarczej,
  3. Sprzedawca nie prowadzący działalności gospodarczej oferujący swe Produkty w Serwisie może korzystać z Serwisu, o ile dokonuje sprzedaży Produktów w sposób ciągły i systematyczny (nie sporadyczny)
  4. Oferta produktowa Sprzedawcy zgodna jest z tematyką Serwisu tj. dotyczy tematyki religijnej, chrześcijańskiej, kultu religijnego, dewocjonaliów, sztuki sakralnej, wyposażenia kościoła, akcesoriów liturgicznych, oraz pozostałej tematyki opisanej w katalogu branżowym zamieszczonym w menu Serwisu.
  5. Produkty Sprzedawcy mogą zostać zaprezentowane w Serwisie po weryfikacji i zaakceptowaniu przez Sprzedawcę regulaminu Operatora Systemu Płatności.
 3. Sprzedawca nie może w ramach korzystania z Serwisu i jego usług dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Operatora Serwisu, innych Sprzedających, Użytkowników lub osób trzecich. Sprzedający zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Serwisu, wykorzystania dóbr własności intelektualnej bez zgody Operatora oraz podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu.

§4 Usługi Operatora w Serwisie In Gloria

 1. Operator umożliwia Sprzedawcy korzystanie z Serwisu na warunkach określonych w §8, w tym dostęp do Serwisu (założenie Konta), prezentowanie Użytkownikom Produktów w Serwisie, zawieranie i realizowanie umów sprzedaży Produktów z Użytkownikami oraz korzystania z usług Operatora świadczonych na rzecz Sprzedawcy w Serwisie.
 2. W ramach prowadzenia Konta Sprzedawcy Operator umożliwia Sprzedawcy dostęp m.in. do następujących funkcjonalności Konta Sprzedawcy:
  1. Menu Główne, w którym znajdują się statystyki działań Sprzedawcy w Serwisie, w tym dokonanego obrotu,
  2. Edycję Profilu Sprzedawcy,
  3. Profil Sprzedawcy zawierający dane Sprzedawcy niezbędne do zawarcia Umowy w Serwisie,
  4. Sklep,
  5. Produkty zaoferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Serwisie, możliwość dodawania i edycji produktów,
  6. Ustawienia Sprzedawcy, definiowania wysyłki,
  7. Zamówienia,
  8. Płatności,
  9. Księga główna,
  10. Ustawienia,
 3. Operator zobowiązuje się udostępnić Użytkownikom Serwisu cały asortyment Sprzedawcy, umieszczony na Koncie Sprzedawcy. Operator może dokonać weryfikacji i akceptacji opisów Produktów pod kątem zgodności opisu z zaoferowanymi Produktami. Operator nie weryfikuje Produktów oferowanych w Serwisie pod kątem ich zgodności z przepisami prawa lub naruszenia przez Produkt dóbr osób trzecich.
 4. Operator zobowiązany jest do:
  1. udostępniania Sprzedawcy danych osobowych Użytkowników, z którymi została zawarta umowa sprzedaży w Serwisie i wszelkich innych informacji dotyczących w/w umowy sprzedaży;
  2. informowania Sprzedawcy o wystąpieniu czynników, które mogą mieć wpływ na realizację niniejszej umowy;
  3. współpracy ze Sprzedawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży i świadczenia usług posprzedażowych przez Sprzedawcę w In Gloria.
 5. Sprzedawca przyjmuje do wiadomości, iż umowa sprzedaży Produktu lub Produktów w Serwisie zostanie zawarta między Użytkownikiem a Sprzedawcą; Operator nie jest stroną umów zawieranych z Użytkownikami, co oznacza, że Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Użytkownika za wady Produktów, terminową realizację dostaw Produktu oraz rozpatruje dokonane przez Użytkowników reklamacje i zwroty.

§5 Utworzenie Konta

 1. Sprzedawca może korzystać z Serwisu po utworzeniu Konta. Sprzedawca może posiadać tylko jedno Konto.
 2. W celu założenia Konta Sprzedawcy Sprzedawca powinien zarejestrować Konto Sprzedawcy, które w imieniu sprzedawców nie będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą uzupełnia osoba upoważniona do działania w imieniu Sprzedawcy. Po założeniu Konta Sprzedawca uzupełnia formularz rejestracyjny.
 3. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że wszystkie przesłane przez niego informacje rejestracyjne są kompletne i zgodne z prawdą. Dokonując rejestracji Konta Sprzedawca akceptuje treść Regulaminu. Sprzedawca oświadcza, że osoba dokonująca aktywacji Konta oraz akceptująca treść regulaminu Serwisu jest upoważniona do działania w jego imieniu i zawierania niniejszej umowy.
 4. Operator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji przedstawionych w formularzu rejestracyjnym poprzez porównanie ich z publicznie dostępnymi danymi, wezwanie do przedstawienia stosownych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających podane informacje, w tym w szczególności dostarczenia kopii pełnomocnictwa lub innego dokumentu uprawniającego osobę zakładającą Konto do działania w imieniu i na rzecz Sprzedawcy.
 5. Operator zastrzega również przeprowadzenie badania wiarygodności przyszłego Sprzedawcy w każdy prawnie dostępny sposób, aby zapewnić możliwość działania w Serwisie uczciwych i wiarygodnych Sprzedawców.
 6. Akceptacja lub odrzucenie zgłoszenia następuje w terminie 3 dni roboczych od wpłynięcia do Operatora w/w zgłoszenia.
 7. Po dokonaniu przez Operatora akceptacji rejestracji, zostaje utworzony Profil Sklepu.
 8. Po wypełnieniu i akceptacji formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca potwierdzenie rejestracji. Sprzedający także otrzyma:
  1. informację jak należy zarejestrować się do Panelu Operatora Systemu Płatności. Pozytywna weryfikacja i rejestracja jest niezbędna w celu prowadzenia i rozliczania sprzedaży na Serwisie oraz dodania produktów do Sklepu Sprzedawcy.
  2. informację jak należy zarejestrować się do Panelu operatora logistycznego InPost. Taka rejestracja jest niezbędna w celu prowadzenia wysyłki towarów do Klienta.
 9. Po dokonaniu akceptacji Sklep obowiązany jest do uzupełnienia danych w Profilu Sklepu.
 10. Profil Sklepu jest ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników sieci internet i zawiera jego nazwę Sklepu, opis, fotografie: profilową i wizerunkowe oraz listę sprzedawanych Produktów.
 11. W profilu zabronione jest umieszczanie danych kontaktowych, takich jak adres email, adres strony www, profilu w mediach społecznościowych, numeru telefonu, adresu sklepu stacjonarnego, ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Operatora Serwisu. Niedozwolone jest umieszczanie listy towarów oraz informacji służących jako reklama lub sposób promocji tych towarów, informacji na temat organizowania promocji lub konkursu, których warunki nie są zgodne z zasadami Serwisu, odnośników/linków do serwisów w których przedmioty oferowane przez wielu sprzedających objęte są wspólnym mechanizmem wyszukiwania.
 12. Sprzedawca jest zobowiązany do zachowania hasła w tajemnicy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność prawną i faktyczną za wszelkie czynności dokonane na Koncie Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu Konta, w tym w wyniku użycia hasła do Konta Sprzedawcy przez inną osobę niż Sprzedawca, bez względu na to czy takie użycie było autoryzowane lub nie przez Sprzedawcę. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczących hasła.
 13. Sprzedawca jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji każdej informacji na Koncie i Profilu Sklepu nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu wystąpienia zmiany.
 14. Konta są niezbywalne, co oznacza, że Sprzedawca nie może przekazać ani sprzedać swojego Konta innemu podmiotowi, z wyłączeniem sytuacji przejęcia praw i obowiązków Sprzedawcy przez inny podmiot zgodnie z przepisami prawa.
 15. Sprzedawca otrzymuje pełny dostęp do funkcjonalności oraz treści dostępnych w Serwisie w tym na Koncie Sprzedawcy po zalogowaniu się do swojego Konta oraz pozytywnej weryfikacji i założeniu konta u Operatora Płatności.
 16. Serwis In Gloria jest uprawniony do odrzucenia dokonanego zgłoszenia bez podania przyczyny. Podmiotowi, którego zgłoszenie zostało odrzucone nie przysługują żadne roszczenia wobec Serwisu z powyższego tytułu.
 17. Serwis zastrzega możliwość usunięcia Konta i Profilu Sklepu w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta i Profilu Sklepu, Sklepowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Serwisu In Gloria z powyższego tytułu.

§6 Zasady oferowania Produktów w Serwisie In Gloria

 1. Sprzedawca może przedstawiać Produkty w Serwisie, o ile:
  1. zaoferowane Użytkownikowi do sprzedaży Produkty w Serwisie:
   1. są nowe;
   2. są wolne od wad fizycznych i prawnych;
   3. zostały legalnie wprowadzone do obrotu na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego i doszło do skutecznego wyczerpania stosownych praw własności intelektualnej, lub Sprzedawca jest uprawniony do ich legalnego wprowadzenia do obrotu na wspomnianym powyżej obszarze;
   4. mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez Sprzedawcę w ramach umów zawieranych przez Internet, w tym w Serwisie;
   5. są zgodne co do typu i rodzaju określonego w ofercie Sprzedawcy;
   6. nie są produktami niebezpiecznymi w rozumieniu właściwych przepisów o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
   7. spełniają wszelkie normy i wymagania warunkujące dopuszczalność ich wprowadzania do obrotu oraz oferowania konsumentom przez przepisy szczególne, w tym w szczególności przepisy dyrektywy nr 2001/95/WE o ogólnym bezpieczeństwie produktu, ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 155 ze zm.) , ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 544 ze zm.) oraz wszystkie inne normy i przepisy prawa, z którymi powinny być zgodne Produkty przed ich dopuszczeniem do obrotu i oferowania konsumentom;
   8. posiadają pełną dokumentację i oznaczenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa odpowiednie do właściwości danego Produktu
   9. dotyczą tematyki religijnej, chrześcijańskiej, kultu religijnego, artykułów liturgicznych, dewocjonaliów lub sztuki sakralnej oraz pozostałej tematyki opisanej w katalogu branżowym zamieszczonym w menu Serwisu.
  2. Sprzedawca jest upoważniony do korzystania ze znaku słownego i graficznego Produktów oraz autorskich praw majątkowych do zdjęć, renderów i innych utworów, na których utrwalono Produkty, i do rozporządzania nimi w zakresie prezentacji Produktów, działań marketingowo- promocyjnych i innych podejmowanych działań w celu prezentacji i sprzedaży przez Sprzedawcę Produktów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Sprzedawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej realizację umowy sprzedaży zawartej w Serwisie z Użytkownikiem, w szczególności, iż dysponuje możliwością dostarczenia Produktów w ilości i po cenie przewidzianej w opisie Produktu oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne (jeśli jest przedsiębiorcą).
  4. Produkty nie spełniające wymagań określonych w punkt 1, ust. 1 nie mogą być oferowane do sprzedaży w Serwisie jak również nie mogą być dodatkiem lub gratisem do innych oferowanych Produktów.
  5. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia niezwłocznie z Serwisu Produktów nie spełniających wymagań określonych w punkt 1, ust.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie następstwa nie usunięcia Produktów nie spełniających wymagań określonych w punkcie 1, ust.1. Operator upoważniony jest do zablokowania oferty Sprzedawcy dotyczącej Produktu lub zawieszenia dostępu do Konta Sprzedawcy w przypadku braku spełnienia przesłanek, o których mowa w punkcie 1, ust. 1.
  6. Sprzedawca wystawiający Produkt w Serwisie zobowiązany jest przekazać informacje dotyczące:
   1. terminów dostawy Produktów, w tym terminu przygotowania Produktu do przesyłki
   2. informacji technicznych i specyfikacji Produktów w języku polskim;
   3. informacji na temat rozmiarów oraz wagi Produktów;
   4. innych informacji dotyczących Produktów, jeśli są wymagane;
   5. umieścić zdjęcia, filmy, animacje lub rendery Produktów niezbędne do ich prawidłowego i pełnego opisu oraz efektywnej i legalnej odsprzedaży Produktów nabywcom za pośrednictwem Serwisu internetowego.
   6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostępność Produktów i ich jakość oraz poprawność i zgodność ze stanem faktycznym informacji o Produktach. Sprzedawca dokonuje weryfikacji umieszczonych w Serwisie ofert sprzedaży Produktów i dokonuje ich aktualizacji poprzez edytowanie Produktu, usunięcie Produktu lub dodanie nowego Produktu.
  7. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Operatorowi, poza informacjami wskazanymi w niniejszym paragrafie następujących informacji oraz dokumentów:
   1. dotyczących zmian formy prawnej oraz adresu siedziby jak również miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
   2. informacji o skierowaniu do sądu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, układowego, restrukturyzacyjnego lub zawiadomienia o rozpoczęciu likwidacji.
  8. Sprzedawca nie może publikować w Serwisie treści zachęcających bezpośrednio lub pośrednio do zakupu Produktu poza Serwisem, jak również publikować reklam, ogłoszeń lub informacji o produktach lub usługach, które nie są świadczone w Serwisie. Zabrania się Sprzedającemu zamieszczania w opisach Produktów i na zdjęciach Produktów wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, adres strony internetowej, numer telefonu, nazwę firmy Sprzedającego, logo Sprzedającego, itp.
  9. Sprzedawca nie może oferować w Serwisie Produktów po cenach wyższych niż zaoferowane w innych sklepach lub serwisach internetowych. Dotyczy to również Produktów w cenach promocyjnych.
  10. Jeżeli Sprzedawca oferuje swoje produkty na sprzedaż jednocześnie w innych miejscach, to zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji oferty tak, aby odzwierciedlała faktyczną dostępność produktów.
  11. Sprzedawca nie może oferować Produktów, które znajdują się na liście towarów zakazanych do sprzedaży stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.

§7 Zawarcie i realizacja umów sprzedaży Produktów w Serwisie In Gloria

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą w Serwisie dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oraz jego potwierdzenia przez Serwis.
 2. Szczegóły zamówienia są niezwłocznie przekazywane Sprzedawcy poprzez Konto Sprzedawcy oraz jednocześnie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany przy rejestracji Konta Sprzedawcy.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować całości lub części złożonego zamówienia lub nie może zrealizować go w terminie wskazanym w Serwisie powinien powiadomić o niemożności realizacji zamówienia Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia lub wystąpieniu przeszkód uniemożliwiających realizację zamówienia, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca powiadamia Użytkownika Serwisu o niemożności realizacji umowy sprzedaży i o jego prawie do anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy) lub innych uprawnieniach zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem. W takim przypadku Sprzedawca ponosi jednak koszty prowizji dla Serwisu, o której mowa w §8 ust.3 oraz prowizji z tytułu dokonanej płatności za pośrednictwem Systemu płatności przez Użytkownika zgodnie z §8 ust.3 Regulaminu.
 4. Zawarcie umowy w Serwisie stanowi podstawę dla Operatora do żądania wynagrodzenia zgodnie z § 8 ust.3 Regulaminu.
 5. Maksymalna liczba ofert sprzedaży Produktów dostępnych dla Sprzedawcy jest ustalana indywidualnie z Serwisem.
 6. Terminy i warunki realizacji zamówienia określa Sprzedawca w opisie Produktu w Serwisie. Koszty dostawy Produktów do Użytkownika będą ponoszone przez Użytkownika.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać zamówione Produkty na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu za pośrednictwem operatora logistycznego wskazanego przez Serwis. Z chwilą nadania Produktu Sprzedawca zobowiązany jest to dokonania zmiany statusu zamówienia na „Wysłane”.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest korzystać tylko z operatorów logistycznych którzy współpracują z Serwisem.
 9. Nadanie Produktu nastąpi po otrzymaniu zamówienia i dokonaniu zapłaty przez Użytkownika.
 10. W przypadku, gdy Umowa z Kupującym obejmuje kilka Towarów wymagających fizycznej dostawy, zamówienie powinno zostać wysłane przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia.
 11. Towar powinien być pakowany w paczki o standardowym kształcie i formacie, odpowiadające wygenerowanemu do zamówienia wykazowi Towarów i gabarytów. Zapakowanie Towaru przez Sprzedawcę w sposób nieodpowiadający wymogom ust.10 może skutkować naliczeniem na rzecz Sprzedawcy dodatkowych opłat lub niemożnością zrealizowania wysyłki, za co pełną odpowiedzialność ponosi Sprzedawca.
 12. Koszt dostawy Towaru ponosi w całości Kupujący, chyba że Sprzedawca zdecyduje się ponieść te koszty, udostępniając Kupującym opcję darmowej dostawy Towaru.
 13. Termin dostarczenia zamówionych przez Użytkownika Produktów przez przewoźników jest zgodny z zasadami obowiązującymi u danego przewoźnika. Sprzedawca jest wyłącznie odpowiedzialny za ewentualną utratę lub uszkodzenie Produktów do czasu ich odbioru przez Użytkownika, w sposób opisany w niniejszym paragrafie.
 14. Operator zamieści na stronie Serwisu wytyczne dla Użytkowników niezbędne do weryfikacji przesyłki. Operator zamieści w Serwisie informacje o prawie nie przyjmowania Produktu od przewoźnika, w przypadku gdy opakowanie Produktu lub Produkt będą uszkodzone bądź niekompletne.
 15. Sprzedający zobowiązuje się nie załączać do wysyłanego Towaru informacji reklamowych, numeru telefonicznego, adresu e-mail, adresu strony www, nr gg itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu lub zachęcającego do zakupów poza Serwisem. Każda przesyłka powinna zawierać adres nadawcy składający się WYŁĄCZNIE z: imienia i nazwiska / nazwy firmy nadawcy, ulicy i nr mieszkania, kodu pocztowego i miasta.
 16. Sprzedawca w terminie 5 dni od nadania do wysyłki Produktów objętych zamówieniem wystawia Użytkownikowi fakturę VAT, rachunek lub inny dokument księgowy potwierdzający sprzedaż oraz zmienia status zamówienia jako „zrealizowane”. Faktura VAT, rachunek lub inny dokument księgowy zostaje przesłany Użytkownikowi droga elektroniczną za jego zgodą. W przypadku wskazania przez Użytkownika chęci otrzymania faktury, rachunku lub innego dokumentu w wersji papierowej, Sprzedawca wystawi taką fakturę, rachunek lub paragon i prześle ją wraz z dostarczonym Produktem. Sprzedawca zobowiązany jest przechowywać kopię dokumentów księgowych dla Użytkownika dla celów rozliczeniowych.
 17. Każdy ze Sprzedawców samodzielnie dokonuje rozliczeń z urzędem skarbowym co do transakcji zawartych w Serwisie zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi Sprzedawcę.
 18. Operator uprawiony jest do weryfikacji prawidłowości dokonywanych dostaw, w tym do żądania od Sprzedawcy przekazania wszystkich dokumentów dotyczących nadania przesyłki, w szczególności w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości przez Użytkownika Serwisu. W przypadku braku dostarczenia potwierdzenia w/w dokumentów w terminie wskazanym przez Operatora, Operator uprawniony jest do rozwiązania umowy zgodnie z postanowieniami §14, o ile Strony polubownie nie rozstrzygną sprawy inaczej.
 19. Z uwagi na fakt, iż Serwis nie jest stroną umów zawieranych z Użytkownikami Serwisu, In Gloria nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z tych umów. Sprzedawca zwalnia Serwis z wszelkich roszczeń Użytkowników oraz osób trzecich wobec Serwisu oraz roszczeń będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z tych umów.
 20. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy sprzedaży zawartej z Użytkownikiem w Serwisie, w szczególności z tytułu nieterminowej dostawy Produktu oraz wady Produktu.

§8 Rozliczenia i prowizja

 1. Posiadanie konta Sprzedawcy jest bezpłatne.
 2. Serwis nie pobiera opłat lub prowizji od kosztu wysyłki Produktów.
 3. Serwis pobiera prowizję z tytułu Usługi Sprzedaży oraz prowizję z tytułu dokonanej płatności za pośrednictwem Systemu płatności przez Użytkownika od każdej zrealizowanej Umowy Sprzedaży. Wysokość prowizji zawarta jest w Warunkach Współpracy.
 4. Sprzedawca wyraża zgodę na pobranie przez Serwis prowizji z kwoty Zamówienia opłaconego przez Kupującego określonej w Warunkach Współpracy.
 5. Serwis rozlicza się ze Sprzedawcą poprzez wypłatę na rachunek u Operatora Systemu Płatności Sprzedawcy środków z kwoty Zamówienia pomniejszonych o wartość prowizji.
 6. Wypłata środków następuje w formie przelewu na konto Sprzedającego u Operatora Systemu Płatności.
 7. Wypłata środków zgromadzonych przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży Produktów w In Gloria następuje raz w miesiącu, do 10-go dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
 8. Rozliczenie podlega ewentualnym korektom z tytułu zwrotów lub reklamacji Produktów.
 9. In Gloria zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty środków w przypadku jeśli Sprzedający ma na swoim koncie niewysłane zamówienia. Wypłata zostaje wstrzymana do momentu aż Sprzedający wywiąże się ze zobowiązań lub w inny sposób wyjaśni sprawę z In Gloria.
 10. Serwis pobierze pełną prowizję od sprzedaży w przypadku braku realizacji Zamówienia z winy Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca oświadcza, że jako podatnik podatku VAT jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT. Mając na uwadze powyższe Sprzedawca upoważnia Serwis do wystawiania faktur VAT bez żądania składania na nich podpisu Sprzedawcy.
 12. Na życzenie Sprzedającego, In Gloria wystawia faktury VAT na łączną prowizję pobraną w danym miesiącu od sprzedaży Produktów.

§9 Prawa autorskie i własności intelektualnej

 1. W celu prezentacji i umożliwienia sprzedaży Produktów Sprzedawcy oraz promocji Produktów i oferty Produktów Sprzedawcy w Serwisie, Sprzedawca udostępni w Serwisie wszelkie informacje o Produktach, w tym opisy, zdjęcia, animacje, filmy, ikonografie, rendery, grafiki, oznaczenia, nazwy, logo i inne (dalej „Informacje o Produktach”). Sprzedawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji powyższych Informacji o Produktach.
 2. Sprzedawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do korzystania i rozporządzania z wszelkich praw własności intelektualnej związanych z Produktami (w tym oznaczeń i logo producenta w przypadku gdy Sprzedawca nie jest producentem), jak również ze swoich oznaczeń, nazw oraz logo, a także praw własności intelektualnej związanych z Informacjami o Produktach (dalej „Prawa własności intelektualnej”), w zakresie umożliwiającym prawidłowe i zgodne z prawem wykonanie Umowy.
 3. Sprzedawca udziela Serwisowi – w ramach wynagrodzenia określonego w §8 ust.3 Regulaminu – zgody na korzystanie i rozporządzanie przez Serwis In Gloria w Serwisie Informacjami o Produktach na polach eksploatacji wyszczególnionych w ust.4. Udzielona w poprzednim zdaniu zgoda obejmuje działania w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy oraz swobodnego oferowania Produktów do sprzedaży w Serwisie.
 4. Zgoda udzielona na podstawie ust. 3 powyżej:
  1. umożliwia eksploatację Informacji o Produktach na wszystkich niezbędnych polach eksploatacji, a w szczególności:
   i. rozpowszechnianie Informacji o Produktach poprzez ich m.in. obrót, użyczanie, najem, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prawa Własności Intelektualnej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz inne formy rozpowszechniania przy użyciu sieci telekomunikacyjnych (bez względu na zastosowane, bądź ich brak, metod ograniczania dostępu), w tym w Internecie (w tym w kampaniach internetowych, w mediach społecznościowych, na stronach internetowych Serwisu lub podmiotów z nim współpracujących), telewizji, prasie, w tym w formie newslettera, na targach i imprezach branżowych;
   ii. zwielokrotnianie, utrwalanie i wytwarzanie egzemplarzy Praw własności intelektualnej dowolną techniką i w różnych formatach, w tym także egzemplarzy cyfrowych przy użyciu zapisu cyfrowego oraz optycznego;
  2. obejmuje prawo do rozpowszechniania i zwielokrotniania Informacji o Produktach wspólnie z innymi dobrami niematerialnymi;
  3. obejmuje cały obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Zgoda, o której mowa w ust.4 udzielona została na czas obowiązywania umowy oraz okres 3 miesięcy po jej wygaśnięciu lub do momentu jej cofnięcia przez Sprzedawcę, lub zakończenia dystrybuowania przez Sprzedawcę Produktów lub wygaśnięcia prawa Sprzedawcy do dystrybuowania Produktów, przy czym cofnięcie nastąpić musi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i skuteczne jest w terminie 14 dni od momentu jego doręczenia Serwisowi.
 6. Jeżeli Sprzedawca uzyska jakiekolwiek informacje o wszelkich wnioskach o rejestrację praw własności intelektualnej, które mogą kolidować lub być mylone z ww. prawami do znaków towarowych Sprzedawcy lub działaniach mogących skutkować ich naruszeniem lub nieuczciwą konkurencją (domniemaną, zagrażającą lub rzeczywistą), bądź uzyska wiedzę o tym, że jakakolwiek osoba trzecia twierdzi, że określone powyżej prawa są nieważne, lub że korzystanie z nich narusza prawa innych osób, albo że Prawa własności intelektualnej są w inny sposób kwestionowane, Sprzedawca przekaże takie informacje Serwisowi niezwłocznie na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w §13 Regulaminu.
 7. W okresie obowiązywania oraz po rozwiązaniu niniejszej Umowy Sprzedawca nie może bezpośrednio ani pośrednio ubiegać się o zarejestrowanie znaku towarowego należącego do Serwisu, w tym słownego, słowno-graficznego, graficznego i innego w żadnej jurysdykcji na świecie.
 8. Znak słowno-graficzny In Gloria został zgłoszony do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i stał się Znakiem towarowym Unii Europejskiej (numer zgłoszenia: 018406848). Bezprawne użycie znaku będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych.
 9. Sprzedawca może korzystać ze znaków towarowych, logotypów lub znaków handlowych Operatora lub Serwisu w celu promocji i marketingu, po otrzymaniu uprzedniej pisemnej zgody Operatora co do sposobu i zakresu korzystania ze znaków.

§10 Reklamacje Sprzedawcy dotyczące serwisu i usług elektronicznych

 1. Serwis In Gloria dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane świadczenie usług w Serwisie.
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu i Usług Elektronicznych Sprzedawca może złożyć na przykład za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną na adres e-mail: sprzedawcy@ingloria.pl oraz poczta tradycyjną na adres wskazany w §13, punkt 2 Regulaminu.
 3. Serwis zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Serwis. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Serwis ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. Reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawartych przez Sprzedawcę z Użytkownikami są rozstrzygane pomiędzy stronami tych umów to jest pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi z uwzględnieniem postanowień §7 Regulaminu.

§11 Promocje i konkursy

 1. Serwis ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i konkursowych w Serwisie dla Sprzedawców lub po uzgodnieniu ze Sprzedawcami może organizować akcje promocyjne i konkursowe dla Użytkowników.
 2. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych i konkursowych każdorazowo określać będą odrębne umowy.

§12 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca odpowiada za prawdziwość i aktualność oświadczeń złożonych w wyniku akceptacji Regulaminu.
 2. W przypadku gdy w związku z nieprawdziwością lub nieaktualnością któregokolwiek oświadczenia Sprzedawcy, w stosunku do Serwisu zostały zgłoszone roszczenia przez osoby trzecie, w tym roszczenia od Użytkowników, na Serwis zostały nałożone obowiązki uiszczenia opłat publicznoprawnych (np. cło, podatki, kary administracyjne), a także w przypadku wszczęcia w związku z tym przeciwko Serwisowi postępowania sądowego, pozasądowego lub administracyjnego, Sprzedawca zobowiązany jest do:
  1. udzielania Serwisowi In Gloria na własny koszt wszelkich informacji, wyjaśnień oraz przekazania niezbędnej w tym postępowaniu dokumentacji związanej z danym Produktem;
  2. na żądanie Serwisu, niezwłocznego przystąpienia na własny koszt do postępowania po stronie Serwisu;
  3. zapłaty Serwisowi kwot, jakie Serwis zobowiązany będzie zapłacić w związku z takimi zdarzeniami, w tym w szczególności kar pieniężnych nałożonych na Serwis, opłat publicznoprawnych oraz kosztów poniesionych przez Serwis, w tym w szczególności kosztów pomocy prawnej i kosztów zastępstwa procesowego, co nie wyklucza w takich przypadkach możliwości dochodzenia przez Serwis od Sprzedawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
  4. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją działalność w Serwisie, w tym wobec Użytkowników. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Sprzedawcę zawartych umów sprzedaży.
  5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za stan fizyczny i prawny, bezpieczeństwo lub legalność Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Sprzedawcę, a także zdolność Sprzedawcy oraz Użytkownika do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
  6. Serwis, z zachowaniem prawa do wypowiedzenia Umowy zgodnie z Regulaminem, ma prawo zawiesić świadczenie usług w Serwisie na rzecz Sprzedawcy i dostęp Konta do czasu załatwienia sprawy, jeżeli działania Sprzedawcy są niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Sprzedawca oferuje do sprzedaży Produkty, których sprzedaż jest zabroniona zgodnie z Regulaminem, umyślnie podaje nieprawdziwe informacje o Produktach lub nieprawdziwe dane rejestracyjne, Sprzedawca nie wywiązuje się z zawartych umów Sprzedaży, w tym nie dostarcza informacji niezbędnych do zbadania prawidłowości wykonania dostawy Produktu albo zalega z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Serwisu przez okres 14 dni. Zawieszenie powoduje brak dostępu do pełnej funkcjonalności Konta oraz możliwości prezentacji Produktów w Serwisie, niemniej jednak Sprzedawca zobowiązany jest do realizacji zawartych w Serwisie umów sprzedaży, w tym do zmiany statusów zamówienia na Koncie oraz wystawienia i wysłania faktur lub rachunków dotyczących zamówień.
  7. We wskazanym wyżej przypadku zawieszenia świadczenia usług w Serwisie i dostępu do Konta, Sprzedawcy nie przysługuje rekompensata z tytułu braku możliwości korzystania z Konta, oferowania Produktów i zawierania umów sprzedaży Produktów.
  8. Serwis nie odpowiada za brak zainteresowania ofertą Sprzedawcy, realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących Produktów, składanych przez Sprzedawcę oświadczeń Użytkownikom, działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Operatora, oraz za działanie siły wyższej.
  9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.
  10. Serwis In Gloria nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników jak również Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i/lub publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do: przeglądania, redagowania, skracania bądź usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników, w tym w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

§13 Kontakt

 1. Wszelkie informacje dotyczące Serwisu oraz korespondencja związana z niniejszym Regulaminem będą przekazywane Sprzedawcy w drodze elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podanej w trakcie rejestracji, chyba że inaczej podano w Regulaminie. Osobami do kontaktu ze strony Sprzedawcy będą osoby zakładające Konto Sprzedawcy dla potrzeb Sprzedawcy, o ile Sprzedawca nie wskaże innej osoby do kontaktu.
 2. Sprzedawca może kontaktować się z Serwisem poprzez zakładkę „Kontakt” w Serwisie lub adres e-mail sprzedawcy@ingloria.pl. W przypadku gdy niezbędna jest forma pisemna, Sprzedawca może kierować korespondencję na adres: Melting Pot Radosław Kaczmarek, Aleja Wilanowska 105/67, 02-765 Warszawa

§14 Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy

 1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony.
 2. Zarówno Sprzedawca jak i Serwis mogą ją rozwiązać za wypowiedzeniem z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu winno zostać wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Serwisu sprzedawcy@ingloria.pl.
 4. Serwis może odmówić usunięcia Konta Sprzedawcy, jeżeli Sprzedawca ten nie uregulował należności wobec Serwisu In Gloria lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Sprzedawcy jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy.
 5. Serwis może rozwiązać umowę ze Sprzedawcą w trybie natychmiastowym w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia woli rozwiązania umowy drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu podany przy rejestracji w przypadku:
  1. nieprzestrzegania zapisów Regulaminu Serwisu;
  2. nieodpowiedniego wykonywania Umów Sprzedaży zawartych ze Sprzedawcą;
  3. nieprzestrzegania przepisów prawa polskiego;
  4. działania na niekorzyść Serwisu lub innych Użytkowników i Sprzedawców Serwisu;
  5. naruszenia zakazu zachęcania do zakupu poza Serwisem i promocji tj. §5 ust.11 Regulaminu i tj. §6 ust.8 Regulaminu;
  6. naruszenia zakazu oferowania Produktów po cenach wyższych niż w innych Serwisach tj. §6 ust.9 Regulaminu,
  7. naruszenia postanowień §15 dotyczących ochrony danych osobowych;
  8. naruszenia postanowień dotyczących praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej oraz praw konsumentów;
  9. uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.
  10. w przypadku złożenia nieprawdziwych, niedokładnych lub niepełnych oświadczeń przez Sprzedawcę.
 6. Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na aktualnie zawarte Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcami oraz wynikające z nich obowiązki i rozliczenia.
 7. Rozwiązanie umowy Usługi Sprzedaży nie ma wpływu na aktualnie zawarte Umowy Sprzedaży z Kupującymi oraz wynikające z nich obowiązki i rozliczenia.
 8. Rozwiązanie umowy Usługi Sprzedaży nie ma wpływu na aktualne rozliczenia z tytułu Usługi Sprzedaży z Serwisem.

§15 Dane osobowe

 1. Na mocy niniejszej umowy Serwis udostępnia Sprzedawcy dane osobowe Użytkownika (imię, nazwisko, lub nazwę w przypadku działalności jednoosobowych, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności, adres dostawy oraz numer NIP zwane dalej „Danymi Osobowymi”) w celu realizacji zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem umowy sprzedaży Produktu w Serwisie Internetowym.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: (a) Serwis In Gloria – w odniesieniu do różnych celów przetwarzania tych danych przez Serwis w Serwisie Internetowym (b) Sprzedawca – w zakresie przetwarzania tych danych w celu wykonania przez Sprzedawcę umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Serwis udostępnia Sprzedawcy Dane Osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży Produktu zawartej za pośrednictwem Serwisu tj. w celu realizacji dostawy oraz obsługi posprzedażowej.
 4. Sprzedawca samodzielnie określa szczegółowe cele oraz zakres i sposoby przetwarzania Danych Osobowych w ramach świadczonych usług.
 5. Przetwarzanie przez Sprzedawcę Danych Osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży będzie trwało przez okres trwania niniejszej Umowy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Strony uzgadniają, że udostępnienie Danych Osobowych w celu innym niż opisany w ust. 3 powyżej wymaga podpisania odrębnego porozumienia pomiędzy Stronami.
 7. Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- zwane RODO) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym wykonywać obowiązki informacyjne, stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych, a także prowadzić we własnym zakresie rejestr czynności przetwarzania, oraz zgłaszać naruszenia ochrony Danych Osobowych.
 8. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność, w tym wobec osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 82 i 83 oraz innymi przepisami RODO.
 9. Sprzedawca udostępnia Operatorowi dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i numeru tel. osób upoważnionych do działania w imieniu Sprzedawcy w celach kontaktowych oraz prawidłowej realizacji umowy oraz dane Użytkowników znajdujące się na fakturach w celu weryfikacji prawidłowego wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem i dokonania rozliczeń się pomiędzy stronami. Postanowienia ust. 7-8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§16 Zmiany regulaminu

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Sprzedawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług Serwisu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku braku wypowiedzenia przyjmuje się, że Sprzedawca akceptuje nowy wersję Regulaminu Serwisu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Sprzedawcą, a Serwis przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę.
 3. Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Serwisu.
 4. Aktualna treść Regulaminu jest publikowana na stronie Serwisu.
 5. Regulamin zastępuje wszelkie inne uzgodnienia pomiędzy Sprzedawcą i Serwisu w odniesieniu do Serwisu i świadczonych usług przez Serwis.

§17 Ważność

 1. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

§18 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu oraz przepisy polskiego prawa, w tym kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory jakie powstaną pomiędzy Stronami w związku z niniejszą umową będą poddawane pod rozstrzygnięcie przed sąd właściwy miejscowo dla Serwisu.
 3. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1. Warunki Współpracy

Dostępny tylko dla zarejestrowanych i zaakceptowanych Sprzedawców. Warunki współpracy stanową tajemnice handlową.

Załącznik nr 2. Lista Produktów zakazanych do sprzedaży

Zakazane są do oferowania do sprzedaży Produkty nie związane z tematyką Serwisu tj. które nie dotyczą tematyki chrześcijańskiej, kultu religijnego, akcesoriów liturgicznych, dewocjonaliów, sztuki sakralnej lub tematyki opisanej w katalogu branżowym zamieszczonym w menu Serwisu, w tym które są lub mogą naruszać w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, w tym prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, pochodzić z kradzieży lub być wprowadzone do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem, nawoływać do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami, posłużyć do zniesławienia osoby lub grupy osób.

Załącznik 3. Zwroty i reklamacje towaru

 1. ZWROTY
  1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrotowi nie podlega Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z Administratorem Serwisu In Gloria wysyłając wiadomość e-mail informując o fakcie odstąpienia. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Sprzedającego, na którego adres ma zostać dokonany zwrot (zwroty na adres Administratora nie będą przyjmowane), Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem).
  3. Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Wypełniony formularz odstąpienia od umowy do pobrania znajduje się w panelu klienta. Ewentualnie można wypełnić formularz ręcznie pobierając go z: https://ingloria.pl/wp-content/uploads/2022/10/Zala%CC%A8cznik-nr-1.pdf
  4. Administrator w imieniu Sprzedającego zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w przeciągu 14 dni, zapłaconą cenę Towaru po otrzymaniu Towaru przez Sprzedającego i uprzednim poinformowaniu Administratora przez Sprzedającego o otrzymanym zwrocie. Zwrot należności odbywa się tym samym kanałem płatności jakim dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wspólnie z Administratorem ustalą inną formę.

 2. REKLAMACJE
  1. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę, jednak w przypadku sporów In Gloria zastrzega sobie prawo do wystąpienia w charakterze arbitra rozstrzygającego czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna. Na wypadek ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, Kupujący powinien udokumentować stwierdzone wady, niezgodności, uszkodzenia lub inne przesłanki do reklamacji Przedmiotu.
  2. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który okazał się wadliwy lub jest niezgodny z Opisem Produktu, domagając się nieodpłatnej naprawy lub obniżenia ceny albo odstępując od Zakupu. Z uwagi na używany charakter oferowanych Produktów, reklamacji podlegają jedynie wady Produktów nie przedstawione w Opisie Produktu.
  3. W celu dokonania reklamacji Produktu, Kupujący wysyła zgłoszenie reklamacji poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularz reklamacji lub wysyłając wiadomość e-mail Administratorowi Serwisu In Gloria.
  4. Po wpłynięciu reklamacji, Sprzedawca jest niezwłocznie informowany przez In Gloria o zaistniałym zdarzeniu. Sprzedawca i In Gloria zobowiązani są do współpracy, w szczególności do udzielania sobie niezwłocznie wszelkich koniecznych informacji oraz przekazywania dokumentów w przypadku kwestionowania jakości Produktu przez Kupujących. Sprzedawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do reklamacji w terminie 3 (trzech) dni od dnia jej przesłania przez Serwis In Gloria. W przypadku naruszenia przez Sprzedawcę terminu, o którym mowa w niniejszym punkcie, reklamację poczytuje się jako uwzględnioną przez Sprzedawcę w całości.
  5. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy dostarczony mu przez In Gloria chyba, że Kupujący i Sprzedawca w porozumieniu z Serwisem In Gloria uznają inaczej.
  6. Gdy Sprzedawca naprawi Produkt, po odesłaniu go do Kupującego zobowiązany jest potwierdzić jego wysyłkę.
  7. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem środków, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów tj. wartość Produktu, koszt wysyłki pierwotnej do Kupującego i udokumentowany koszt wysyłki zwrotnej Produktu. Zwrotu środków na konto Kupującego dokonuje In Gloria.
  8. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem środków, z rozliczenia Sprzedawcy potrącana jest Kwota do wypłaty naliczona za dany Zakup, powiększona o koszt odesłania Produktu przez Kupującego.
  9. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia nadanej przesyłki zawierającej zamawiany Produktu. Taką reklamację można zgłosić nie wcześniej niż w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wysłania Produktu lecz nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty Zakupu.
  10. W celu dokonania reklamacji z tytułu niedostarczonej przesyłki, Kupujący wysyła stosowne zgłoszenie poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularz reklamacji lub wysyłając wiadomość e-mail Administratorowi Serwisu In Gloria.
  11. Po otrzymaniu zgłoszenia o niedostarczonej przesyłce, In Gloria zobowiązana jest zgłosić Operatorowi Logistycznemu reklamację tej przesyłki.
  12. Jeżeli Operator Logistyczny uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, wówczas Kupujący otrzyma zwrot środków, tj. wartość Produktu i koszt wysyłki do Kupującego. Zwrotu środków na konto Kupującego dokonuje In Gloria.
  13. Sprzedawca otrzyma od In Gloria kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Operatora Logistycznego w związku z zaginięciem przesyłki.
  14. W przypadku, gdy Sprzedawca i Kupujący nie osiągną porozumienia w kwestii reklamacji, In Gloria zastrzega sobie prawo do zatrzymania środków z Transakcji do momentu potwierdzenia rozstrzygnięcia sporu przez obydwie ze stron.