Regulamin dla kupujących

Regulamin dla Kupujących w serwisie In Gloria

Poniżej znajdziesz Regulamin serwisu In Gloria dostępnego pod adresem https://ingloria.pl. Jeżeli jest on dla Ciebie niejasny, napisz do nas na adres: kontakt@ingloria.pl, a postaramy się pomóc. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2022 r.

§1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu In Gloria oraz warunki świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniana na stronie internetowej www.ingloria.pl

§2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniżej użyte terminy posiadają następujące znaczenie:

 1. Operator lub Operator Serwisu lub Administrator – Radosław Kaczmarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Melting Pot Radosław Kaczmarek z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Wilanowska 105/67, 02-765 Warszawa, NIP: 766 176 53 93.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez akceptację Regulaminu zawarła umowę z Operatorem i oferuje Produkty w Serwisie.
 3. Użytkownik – nabywca lub potencjalny nabywca Produktu od Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu – oznacza zarówno Użytkownika zarejestrowanego jak i niezarejestrowanego.
 4. Użytkownik Zarejestrowany:
  • osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu In Gloria;
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu In Gloria poprzez upoważnionych przez siebie przedstawicieli.
 5. Użytkownik Niezarejestrowany lub Gość – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niezarejestrowana w Serwisie tj. nie mająca Konta w Serwisie.
 6. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Użytkownik Na Prawach Konsumenta – Użytkownik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierający umowę w Serwisie bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, która jednak nie posiada dla tego Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Opis Produktu – opis słowny Produktu wraz ze zdjęciami, grafikami, znakami towarowymi, oznaczeniami, parametrami technicznymi i innymi danymi określającymi cechy Produktu dostępny dla Użytkownika w Serwisie.
 9. Produkty – oznacza wszelkie przedmioty lub usługi zaoferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Serwisie; Produkty sprzedawane w Serwisie związane są głównie z tematyką religijną, chrześcijańską, kultem religijnym, dewocjonaliami, sztuką sakralną oraz pozostałą tematyką opisaną w katalogu branżowym zamieszczonym w menu Serwisu.
 10. Profil Sprzedawcy lub Profil Sklepu – informacje zawarte na Koncie Sprzedawcy określające jego dane dotyczące prowadzonej działalności sprzedażowej.
 11. Operator lub Serwis lub In Gloria lub Serwis In Gloria lub Platforma In Gloria – prowadzony przez Operatora w domenie www.ingloria.pl internetowy serwis umożliwiający zawieranie przez Sprzedawcę umów sprzedaży Produktów z Użytkownikami oraz świadczenie innych usług określonych niniejszym Regulaminem.
 12. Konto Sprzedawcy lub Konto – wyodrębniona część Serwisu dla Sprzedawcy, przeznaczona do jego użytku, zawierająca m.in. Profil Sprzedawcy, informacje o jego Sklepie i wystawianych Produktach, umożliwiająca Sprzedawcy zaoferowanie Produktów do sprzedaży i realizację zawartych umów, historię dokonanych za pośrednictwem Serwisu transakcji i rozliczeń z Użytkownikami oraz z Operatorem, możliwość dopasowania ustawienia cech i atrybutów Produktu jak również statystyki działań Sprzedawcy w Serwisie.
 13. Umowa – umowa sprzedaży zawarta w Serwisie pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w Serwisie.
 14. Warunki Współpracy – indywidualne porozumienie zawarte pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą określające warunki oraz wynagrodzenie Operatora za umożliwienie sprzedaży Produktów w Serwisie przez Sprzedającego.
 15. Regulamin – niniejszy dokument oznaczający umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Operatorem.
 16. System Płatności – zewnętrzny system on-line do obsługi płatności z tytułu zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu, obsługiwany przez operatora płatności udostępniającego bezpieczne metody regulowania należności w Internecie.
 17. Operator Logistyczny – zewnętrzny partner do obsługi przesyłek jakimi dostarczane są Produkty zakupione za pośrednictwem Serwisu.
 18. Operator Systemu Płatności – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-198 Poznań, PayPro SA, ul. Pastelowa 8, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, z kapitałem zakładowy w wysokości: 4 500 000 zł, wpłaconym w całości, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem Nr IP24/2014, z którą Sprzedawca może kontaktować się poprzez formularz kontaktowy pod adresem: info@paypro.pl.

§3 Warunki techniczne do korzystania z Serwisu In Gloria

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu In Gloria jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową oraz posiadanie konta poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z Serwisu In Gloria możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
 3. W celu prawidłowego działania Serwisu, zapewnienia funkcji społecznościowych, korzystania z narzędzi marketingowych oraz analizy ruchu na stronie, Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są̨ odczytywane przy każdorazowym połączeniu się̨ przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Korzystanie przez Serwis z plików cookies społecznościowych, reklamowych i analitycznych wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody. Użytkownik może nie wyrazić zgody na pliki cookies, jak również może dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia. Użytkownik nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się̨ w polityce prywatności i plików cookies.

§4 Warunki ogólne korzystania z Serwisu In Gloria

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest nieodpłatne.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest możliwe bez rejestracji (Użytkownik Niezarejestrowany) lub po dokonaniu rejestracji w Serwisie (Użytkownik zarejestrowany).
 3. Korzystanie z Serwisu przez Sprzedawców jest możliwe po zawarciu umowy pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą oraz po założeniu konta dla Sprzedawcy.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści umieszczane przez niego w Serwisie oraz oświadcza, że podane przez niego informacje nie naruszają praw osób trzecich i że ma pełne prawo do posługiwania się nimi oraz ich publikowania.
 5. Zabronione jest umieszczanie oraz publikowanie w jakimkolwiek miejscu w Serwisie treści bezprawnych, w tym naruszających dobra osobiste stron trzecich, wulgarnych, dyskryminujących, obraźliwych, szkalujących, stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, zawierających odnośniki do innych serwisów, mogących negatywnie wpływać na działalność Serwisu, Operatora lub Sprzedawców, a także danych personalnych lub kontaktowych własnych (za wyjątkiem miejsc wyraźnie do tego przeznaczonych) lub osób trzecich.
 6. W przypadku, gdy Operator otrzyma informacje o działaniach Użytkownika wskazanych w §4 p.5. Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta lub rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem i usunięcia Konta. Więcej o zawieszeniu Konta i usunięcia Konto znajdziesz w §16 Regulaminu.
 7. Administrator ma prawo wglądu, edycji i usuwania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu.
 8. Kolejność prezentowania Towarów (plasowanie) w Serwisie zależy m.in. od wyboru Użytkownika. Możliwe ustawienia sortowania Towarów znajdują się w Załączniku nr 3 Plasowanie Towarów.

§5 Konto Użytkownika Serwisu In Gloria

 1. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto. W celu Rejestracji kolejnego Konta w Serwisie Użytkownik podaje adres e-mail, inny niż dotychczas wskazane adresy e-mail podane przy Rejestracji wcześniejszych Kont.
 2. Konto umożliwia dokonywanie zakupów w Serwisie In Gloria, dostęp Użytkownika do informacji dotyczących działań Użytkownika w Serwisie, w tym do danych osobowych, adresu, historii i szczegółów zamówień. Konto umożliwia również Rejestracje Użytkownika w Serwisie In Gloria jako Sprzedawca.
 3. Użytkownikowi zostanie utworzone Konto po dokonaniu Rejestracji polegającej na podaniu adresu e-mail oraz wybraniu unikalnego hasła.
 4. Użytkownik zawierając umowę na utworzenie i prowadzenie Konta oświadcza, że:
  • podane w Twoje Konto dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że dane te nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności zobowiązuje się ich przestrzegać.
 5. Użytkownik przy zakładaniu Konta może wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletteru. Nie jest to zgoda obowiązkowa. Również bez jej wyrażenia konto zostanie założone.
 6. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail powiadomień związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym dotyczących:
  • informacji związanych z procesem rejestracji w Serwisie oraz Zakupu Produktów od Sprzedawców (np. potwierdzenie zamówienia itp.),
  • powiadomienia bezpośrednio związane z funkcjonowaniem Serwisu (np. zmiany w niniejszym Regulaminie itp.).
 7. Po wypełnieniu i zapisaniu danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia założenia Konta oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu (założenie i prowadzenie Konta), na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik będący Konsumentem lub Użytkownik na prawach Konsumenta może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w §10 Regulaminu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do podawania w trakcie korzystania z Serwisu kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych i kontaktowych.
 9. Użytkownik uzyskuje każdorazowo dostęp do Konta i jego funkcjonalności po wpisaniu adresu e-mail i hasła dostępu (logowanie).
 10. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

§6 Zawieranie umów w Serwisie In Gloria

 1. Operator nie jest stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Serwisie, chyba że samodzielnie oferuje do sprzedaży własne Produkty.
 2. Operator umożliwia prezentację Produktów oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą. Zawarcie umowy sprzedaży Produktu następuje bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 3. Zamieszczone w Serwisie treści, w tym opisy Produktów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien posiadać Konto lub wybrać opcję „Rozpocznij zakup bez rejestracji”.
 5. W celu złożenia oferty nabycia Produktu Użytkownik dokonuje wyboru Produktu, w tym jego cech, jeśli istnieje możliwość (wielkość, kolor, rodzaj materiału itp.), a następnie wybiera polecenie „Dodaj do koszyka”. Chcąc dokonać zamówienia Użytkownik powinien wybrać polecenie „Zamówienie”. Użytkownik może powrócić do wybierania kolejnych Produktów poprzez wybranie polecenia „Kontynuuj zakupy”. Po wybraniu opcji „Zamówienie” Użytkownik zostanie przeniesiony do „Dostawa i płatność”, po uprzednim zapoznaniu się z podsumowaniem zamówienia, Użytkownik wypełnia dane płatności, wskazuje adres dostawy, wybiera sposób wysyłki. W celu finalizacji zamówienia Użytkownik akceptuje regulamin i wybiera przycisk „Kupuję i płacę”.
 6. Użytkownik po uzupełnieniu danych osobowych bądź po weryfikacji adresu, który pojawił się automatycznie na skutek dodania przez Użytkownika Zarejestrowanego adresu w zakładce „Twoje Konto”/”Twoje adresy”, Użytkownik wybiera opcje „Sposób dostawy” i wybiera sposób płatności “Płatność”. Zamówienie jest realizowane po wybraniu przez Użytkownika opcji „Kupuję i płacę. Po wybraniu przez Użytkownika opcji „Kupuję i płacę” na adres mailowy Użytkownika wskazany przy Rejestracji Konta albo podany w trakcie składania zamówienia, zostanie przesłana wiadomość informująca o przygotowaniach zamówienia.
 7. Do dokonania zakupu bez Rejestracji („zamówienie jako gość”) konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu Serwisu oraz podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. rodzaj klienta, imię i nazwisko, adres email, adres dostawy, lub nazwy i numeru NIP oraz Nazwa firmy w przypadku zakupu Produktu przez przedsiębiorcę). Za zgodą Użytkownika na podane dane może zostać założone Konto. Założenie Konta nie jest obowiązkowe w celu realizacji zamówienia.
 8. Umowa w Serwisie zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia złożonego przez Użytkownika. Potwierdzenie zostanie przesłane automatycznie po złożeniu zamówienia na adres mailowy Użytkownika wskazany przy Rejestracji Konta. W przypadku braku potwierdzenia zakupu lub anulacji zamówienia (odmowy potwierdzenia) umowa nie zostaje zawarta, a wszelkie wpłacone przez Użytkownika kwoty zostaną Użytkownikowi zwrócone.
 9. W przypadku objęcia jednym zamówieniem kilku Produktów od różnych Sprzedawców przyjmuje się, że Użytkownik zawiera kilka umów z każdym ze Sprzedawców, których Produkty objęte są zamówieniem.
 10. W przypadku niedostępności Produktu po potwierdzeniu zamówienia lub niemożności realizacji całości lub części zamówienia w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia lub braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z innych przyczyn, Użytkownik zostanie poinformowany przez Serwis o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną – poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Użytkownika adres e- mail z propozycją ewentualnego rozwiązania zaistniałej sytuacji. Użytkownik może anulować zamówienie lub zrezygnować z danego Produktu, jeśli jednym zamówieniem objętych jest kilka Produktów, w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie. Rezygnacja stanowi odstąpienie od umowy.
 11. W przypadku odstąpienia Użytkownika zgodnie z §6 p.10 niniejszego Regulaminu, jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za zamówiony Produkt, Sprzedający za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest zwrócić Użytkownikowi zapłaconą kwotę.
 12. Kupujący ma możliwość wystawienia opinii na temat Towaru lub Zamówienia lub Sprzedawcy zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§7 Realizacja umów zawartych w Serwisie In Gloria

 1. Użytkownik zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy najpóźniej w trakcie składania zamówienia. W ten sam sposób Serwis i Sprzedawca informują Użytkownika o koszcie dostawy.
 2. Użytkownik jest informowany o terminie realizacji zawartej umowy.
 3. Nadanie przez Sprzedawcę Produktu nastąpi po otrzymaniu zamówienia i dokonaniu zapłaty przez Użytkownika w terminach określonych przez Sprzedawcę i Serwis zgodnie z §7 p.2 Regulaminu.
 4. Zamówione Produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Użytkownika w chwili składania zamówienia.
 5. Produkty będą mogły być dostarczane na teren RP oraz poza teren RP.
 6. Termin dostarczenia zamówionych przez Użytkownika Produktów jest ustalany zgodnie z zasadami obowiązującymi u danego przewoźnika od dnia nadania Produktu, zgodnie z §7 p.3 Regulaminu. W przypadku, kiedy kilka Produktów zaoferowanych przez jednego Sprzedawcę objętych jednym zamówieniem będzie posiadać różne terminy dostawy, Produkty będą dostarczone w jednym terminie wskazanym jako najpóźniejszy.
 7. Sprzedawca jest wyłącznie odpowiedzialny za ewentualną utratę lub uszkodzenie Produktów do czasu ich odbioru przez Użytkownika, w sposób opisany w niniejszym paragrafie.
 8. Użytkownik powinien zbadać przesyłkę po doręczeniu jej przez przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty i odmówić jej przyjęcia, jeśli Produkt lub jego opakowanie jest uszkodzone, otwarte lub w inny sposób naruszone. Użytkownik powinien spisać protokół uszkodzenia przesyłki. Powyższe są zaleceniami i nie stanowią podstawy do odmowy rozpatrzenia reklamacji zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu.
 9. Koszty dostawy Produktów do Użytkownika będą ponoszone przez Użytkownika. Dostawy Produktów są realizowane bezpośrednio od Sprzedawcy do Użytkownika na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu lub w ustawieniach Konta.

§8 Płatności i ceny

 1. Ceny Produktów prezentowanych w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od Produktów i usług (VAT).
 2. Ceny Produktów podane w Serwisie nie zawierają kosztów dostarczenia Produktów. Koszty dostarczenia zamówionych Produktów są każdorazowo podawane w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostawy.
 3. Na produkt sprzedawany przez Sprzedawców będących przedsiębiorcami wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT będzie dostarczona w formie papierowej na podany przez kupującego adres lub w formie elektronicznej na podany przez kupującego adres poczty elektronicznej. Sposób dostarczania faktury VAT zależeć będzie od konkretnego Sprzedawcy. W przypadku, gdy faktura VAT dostarczana będzie drogą elektroniczną akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od Produktów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 4. Na produkt sprzedawany przez Sprzedawców niebędącymi przedsiębiorcami nie będzie wystawiona faktura VAT. Jednak na żądanie Użytkownika taki Sprzedawca będzie zobowiązany do wystawienia rachunku potwierdzającego dokonanie sprzedaży. Do rachunku potwierdzającego dokonanie sprzedaży stosuje się odpowiednio §8 p.3 Regulaminu.
 5. Użytkownik dokonujący zakupu produktów oferowanych w Serwisie ma do dyspozycji jako sposób płatności za produkt przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Operatora płatności, dostępna po uprzedniej weryfikacji Sprzedawcy przez Operatora płatności i zawarciu z nim umowy.

§9 Odpowiedzialność za wady produktów – rękojmia, gwarancja

 1. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Produktu nowego, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Użytkownik może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
   Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.
  • żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. W wypadku Użytkownika będącego Konsumentem koszty reklamacyjne wynikające z rękojmi lub gwarancji pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Użytkownika przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Użytkownik może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Użytkownik żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 6. Postanowienia §9 p. 1 – 5 Regulaminu dotyczą Użytkowników będących Konsumentami. Rękojmia zostaje wyłączona w stosunku do pozostałych Użytkowników, w tym Użytkowników Na Prawach Konsumenta.
 7. Produkty oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź Sprzedawcę.
 8. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest w opisie Produktu na stronie Serwisu.
 9. Wszelkie reklamacje Użytkowników w ramach rękojmi i gwarancji powinny być zgłaszane w sposób i w terminach określonych w §11 Regulaminu.

§10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Użytkownikowi Na Prawach Konsumenta.
 2. Użytkownik, o którym mowa w §10 p.1, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Serwisu może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny, z wyłączeniem przyczyn wskazanych przez prawo wskazanych w §10 p.7 Regulaminu.
 3. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z Administratorem Serwisu In Gloria wysyłając wiadomość e-mail informując o fakcie odstąpienia. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Sprzedającego, na którego adres ma zostać dokonany zwrot (zwroty na adres Administratora nie będą przyjmowane), Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem).
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Użytkownik, o którym mowa w §10 p.1. może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 6. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego wskazany przez Serwis In Gloria najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi określonemu w §10 p.1 w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:
  • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 8. Serwis In Gloria w imieniu Sprzedającego zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w przeciągu 14 dni, zapłaconą cenę Towaru po otrzymaniu Towaru przez Sprzedającego i uprzednim poinformowaniu Serwis przez Sprzedającego o otrzymanym zwrocie. Zwrot należności odbywa się tym samym kanałem płatności jakim dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wspólnie z Serwisem ustalą inną formę.

§11 Reklamacje dotyczące Produktu

 1. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających, jednak w przypadku sporów In Gloria występuje w charakterze arbitra i rozstrzyga czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna. Na wypadek ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, Kupujący powinien wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia.
 2. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który okazał się wadliwy lub jest niezgodny z Opisem Produktu, domagając się nieodpłatnej naprawy lub obniżenia ceny albo odstępując od Zakupu. Z uwagi na używany charakter oferowanych Produktów, reklamacji podlegają jedynie wady Produktów nie przedstawione w Opisie Produktu.
 3. W celu dokonania reklamacji Produktu, Kupujący wysyła zgłoszenie reklamacji poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularz reklamacji (załącznik nr 2) lub wysyłając wiadomość e-mail Administratorowi Serwisu In Gloria na adres: kontakt@ingloria.pl.
 4. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy dostarczony mu przez In Gloria chyba, że Kupujący i Sprzedawca w porozumieniu z Serwisem In Gloria uznają inaczej.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Użytkownika.
 6. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację przez Sprzedawców uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji lub też reklamacji związanych z Produktem lub Umową sprzedaży zawartej w Serwisie, w tym za niewykonanie lub niewykonanie zobowiązań przez Sprzedawców.

§12 Reklamacje dotyczące serwisu

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację należy złożyć mailowo na adres kontakt@ingloria.pl lub poprzez zakładkę „Kontakt”.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Operatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin wskazany w §12 p.2 zostanie wydłużony o okres dostarczenia niezbędnych informacji.

§13 Newsletter

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter) drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym podczas zakładania Konta Użytkownika. Użytkownik Niezarejestrowany może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter) drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zmówienia. Użytkownicy mogą również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter) drogą elektroniczną, poprzez wpisaniu swojego adresu e-mail oraz wybraniu opcji „Zapisz się” na głównej stronie Serwisu.
 2. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (newsletter) dotyczącą Serwisu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Operatora.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości, wysłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§14 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych niezbędnych do korzystania z Serwisu jest Operator, zaś wszystkich danych osobowych podawanych w celu realizacji transakcji w Serwisie jest Sprzedawca.
 2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w trakcie rejestracji w Serwisie oraz w momencie dokonywania zakupu Produktów jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu umożliwienia Sprzedawcy realizacji Umowy sprzedaży Produktów.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podawania w trakcie korzystania z Serwisu In Gloria kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych i kontaktowych.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych, do ich poprawiania, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej tutaj.

§15 Własność intelektualna

 1. Wszelkie materiały umieszczone, udostępniane w ramach Serwisu (np. grafiki, układy kompozycje itp.), jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych lub w Ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. i przysługują Operatorowi lub Sprzedawcom, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich treści lub z okoliczności.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług przez czas trwania Umowy, wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnionych mu przez Operatora, zgodnie ze złożonym przez Użytkownika zamówieniem. Użytkownik nie uzyskuje jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej ponad te wyraźnie określone treścią Regulaminu. W tym w szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do uzyskania jakichkolwiek plików źródłowych.
 3. Wszystkie nazwy Produktów, zamieszczone na stronie Serwisu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 4. Zabronione jest:
  • wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniony jest Operator lub Sprzedawca, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia,
  • agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie In Gloria w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.

§16 Zakończenie korzystania z Serwisu In Gloria oraz zawieszenie Konta

 1. Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana w każdym czasie przez Użytkownika Zarejestrowanego poprzez złożenia oświadczenia przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”. Usunięcie Konta spowoduje to, iż dane dotyczące transakcji nie będą widoczne dla Użytkownika, niemniej jednak zalecamy ich archiwizowanie w celach związanych z dochodzeniem roszczeń oraz w celach podatkowych.
 2. Operator może według swojego uznania może zawiesić Konto Użytkownika lub rozwiązać niniejszą umowę i usunąć Konto w trybie natychmiastowym, jeżeli zajdzie choć jedna z okoliczności:
  • co najmniej jednokrotne naruszenie postanowień Regulaminu mimo bezskutecznego upomnienia wysłanego przez Operatora,
  • podanie przez Użytkownika w ustawieniach Konta niepełnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres),
  • nieuregulowanie przez Użytkownika co najmniej jednokrotnie należności względem Sprzedawców i Serwisu w wyznaczonym terminie,
  • publikowania w Serwisie treści zakazanych określonych w §4 p.5. Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy umowa została rozwiązana przez Operatora w trybie określonym w §16 p.2. Regulaminu, Użytkownik nie ma prawa do zarejestrowania nowego Konta, również pod innymi danymi osobowymi lub inną nazwą.

§17 Rozstrzyganie sporów

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Operatorem (jak również nim a Sprzedawcą w zakresie zawartej umowy sprzedaży Produktu), między innymi zwracając się̨ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik, o którym mowa w §17 p.1 Regulaminu ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem nie będącym Konsumentem a Operatorem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Operatora.

§18 Postanowienia końcowe

 1. Operator dokłada wszelkich starań, by usługi świadczone w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie oraz były dostępne w każdym czasie, jednakże Operator może czasowo zawiesić dostępność Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu. Operator dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Serwisu było dokonywane w godzinach nocnych.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. Językiem umów zawieranych z Operatorem jest język polski.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest w szczególności:
  • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu;
  • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  • przeciwdziałanie nadużyciom;
  • poprawa obsługi Użytkowników;
  • zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Serwisu.
 5. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Serwisie. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez komunikat w Serwisie oraz poprzez przesłanie powiadomienia o zmianie Regulaminu zarejestrowanym Użytkownikom na adres e-mail przypisany do ich konta.
 6. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Użytkownika, który nie wypowie umowy o prowadzenie Konta w Serwisie (nie Usunie Konta na zasadach określonych w §17. p1 niniejszego Regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionej treści Regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić́ co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z p.5 powyżej.
 7. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć́ wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są̨ realizowane na zasadach dotychczasowych.
 8. Treść niniejszego Regulaminu jest publikowana na stronie Serwisu.
 9. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza do pobrania tutaj!

Załącznik nr 2 – wzór formularza reklamacji

Wzór formularza do pobrania tutaj!

Załącznik nr 3 – plasowanie produktów

Kolejność prezentacji ofert Towarów w Serwisie ma może opierać się o następujące mechanizmy.

 1. Najlepsze dopasowanie (wartość domyślna). Kolejność Towarów ustalana jest na podstawie takich parametrów jak (w tej kolejności):
  • Przynależność Towaru do okresowej promocji lub darmowej dostawy
  • Data dodania Towaru do Serwisu, przy czym Towary “nowsze” plasowane są na wyższych pozycjach
  • Atrybuty Towaru znajdują zastosowanie w szczególności przy prezentacji filtrowanych wyników, np: rodzaj tkaniny
  • Algorytm silnika wyszukiwarki, który opiera się o dane Towaru podane przez Sprzedającego, którego rezultat dopasowany jest leksykalnie do zapytania Użytkownika
  • Ręczne sortowanie prezentacji Towarów mające na celu ukazanie najlepiej dopasowanych Towarów do danego widoku na stronie Serwisu. W szczególności stosowane na podstronach akcji specjalnych, selekcji produktowych, zestawień, zawartości stron landing page (m.in. strony głównej Serwisu)
  • Zainteresowanie Użytkownika Towarem. Wpływ na pozycję ma częstotliwość interakcji Użytkowków z danym Towarem
 2. Sposoby sortowania Towarów, z których może skorzystać Użytkownik:
  • Cena rosnąco – szereguje kolejność Towarów od najtańszych do najdroższych, nie uwzględniając kosztu dostawy
  • Cena malejąco – szereguje kolejność Towarów od najdroższych do najtańszych, nie uwzględniając kosztu dostawy
  • Najnowsze – data dodania Towaru do Serwisu, przy czym Towary “nowsze” plasowane są na wyższych pozycjach
  • wg popularności – szereguje kolejność Towarów od najbardziej popularnych do najmniej popularnych wśródk Kupujących
  • wg średniej oceny – szereguje kolejność Towarów od najlepiej ocenianych do najgorzej ocenianych przez Kupujących

Załącznik nr 4 – opinie Kupujących

 1. Kupujący ma możliwość wystawienia opinii na temat Towaru lub Zamówienia lub Sprzedawcy jedynie w odniesieniu do Towaru lub Sprzedawcy, który został przez niego zakupiony. Opcja wystawienia opinii dostępna jest na Koncie Użytkownika, na karcie produktu oraz na karcie sprzedawcy.
 2. Kupujący powinien formułować swoje opinie w sposób odzwierciedlający faktyczną ocenę danego Towaru lub Sprzedawcy, wskazując na dostrzeżone zalety lub wady z perspektywy Kupującego.
 3. Administrator publikuje opinie na stronach Serwisu, w szczególności na stronie Profilu Sprzedającego, którego te opinie dotyczą.