Zwroty i reklamacje

ZWROTY / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Użytkownikowi Na Prawach Konsumenta.
 • Użytkownik, o którym mowa w §10 p.1 Regulaminu dla Kupujących, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Serwisu może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny, z wyłączeniem przyczyn wskazanych przez prawo wskazanych w §10 p.7 Regulaminu dla Kupujących.
 • W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z Administratorem Serwisu In Gloria wysyłając wiadomość e-mail informując o fakcie odstąpienia. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Sprzedającego, na którego adres ma zostać dokonany zwrot (zwroty na adres Administratora nie będą przyjmowane), Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem).
 • Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Użytkownik, o którym mowa w §10 p.1 Regulaminu dla Kupujących może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
  Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego wskazany przez Serwis In Gloria najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi określonemu w §10 p.1 Regulaminu dla Kupujących w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:
  • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Serwis In Gloria w imieniu Sprzedającego zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w przeciągu 14 dni, zapłaconą cenę Towaru po otrzymaniu Towaru przez Sprzedającego i uprzednim poinformowaniu Serwis przez Sprzedającego o otrzymanym zwrocie.
 • Zwrot należności odbywa się tym samym kanałem płatności jakim dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wspólnie z Serwisem ustalą inną formę.

GDZIE ZNAJDĘ WZÓR FORMULARZA ZWROTU/ODSTĄPIENIA OD UMOWY?

Formularz odstąpienia od umowy możesz pobrać TUTAJ!

REKLAMACJE

 • Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających, jednak w przypadku sporów In Gloria występuje w charakterze arbitra i rozstrzyga czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna. Na wypadek ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, Kupujący powinien wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia.
 • Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który okazał się wadliwy lub jest niezgodny z Opisem Produktu, domagając się nieodpłatnej naprawy lub obniżenia ceny albo odstępując od Zakupu. Z uwagi na używany charakter oferowanych Produktów, reklamacji podlegają jedynie wady Produktów nie przedstawione w Opisie Produktu.
 • W celu dokonania reklamacji Produktu, Kupujący wysyła zgłoszenie reklamacji poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularz reklamacji (załącznik nr 2) lub wysyłając wiadomość e-mail Administratorowi Serwisu In Gloria na adres: kontakt@ingloria.pl.
 • Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy dostarczony mu przez In Gloria chyba, że Kupujący i Sprzedawca w porozumieniu z Serwisem In Gloria uznają inaczej.
 • Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Użytkownika.
 • Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację przez Sprzedawców uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji lub też reklamacji związanych z Produktem lub Umową sprzedaży zawartej w Serwisie, w tym za niewykonanie lub niewykonanie zobowiązań przez Sprzedawców.

GDZIE ZNAJDĘ WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI?

Formularz reklamacji możesz pobrać TUTAJ!